Flags
Thai

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของ หจก.แสงอัมพร ซัพพลายส์

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง หจก.แสงอัมพร ซัพพลายส์ และบุคคลธรรมดาหรือสิ่งใดๆ ที่ใช้งานบริการบนเว็ปไซต์ของเรา( www.sangamporn.com ) กรุณาอ่านอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณเข้าใจในข้อตกลงของเราก่อนทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ จากเรา

1. การสมัครสมาชิก

 1.1 เว็บไซต์ ( www.sangamporn.com ) นี้ให้บริการบุคคลที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก หรือ บุคคลทั่วไป สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้

 1.2  การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ ( www.sangamporn.com )  ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 1.3  การสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้ากับทาง SAS ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 1.4 ( www.sangamporn.com )ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

2. การสิ้นสุดสถานภาพสมาชิก/เพิกถอนบัญชีผู้ใช้

 2.1 กรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น/เว็บไซต์ ( www.sangamporn.com) หรือ หจก.แสงอัมพร ซัพพลายส์  ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกประการ

 2.2  กรณีที่สมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี ทางเราขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นสมาชิก/ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น

 2.3  เว็บไซต์ ( www.sangamporn.com )หรือ หจก.แสงอัมพร ซัพพลายส์ สามารถ ทำการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง บัญชีผู้ใช้/สมาชิก ได้ตามความเหมาะสม โดยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ (Url. www.sangamporn.com ) ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้ว

3. เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

 การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่แสดงบนเว็ปไซต์ จะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ( www.sangamporn.com )นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าที่ หจก.แสงอัมพร ซัพพลายส์  และสาขาต่างๆ

 3.1 การขายและสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง)

- เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่าน Call Center หรือ หจก.แสงอัมพร ซัพพลายส์ ทันทีก่อนรับสินค้า

- การซื้อสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องมือช่าง เครื่องไฟฟ้าต่างๆ ผู้ผลิต/ตัวแทน บริษัทนั้นๆตามแบรนด์สินค้า จะเป็นผู้รับประกัน คุณภาพสินค้าโดยตรง กรณีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันท่านสามารถติดต่อผู้ผลิต/ตัวแทนได้ โดยตรง

- ราคาที่ระบุในเว็ปไซต์ ( www.sangamporn.com )  เป็นราคาสินค้าที่ไม่ได้รวมค่าจัดส่ง ราคาค่าจัดส่งสินค้าเป็นไปตามที่ผู้ใช้บริการเลือก ซึ่งมีระบุในการสั่งซื้อ

 3.2 การขายและสั่งซื้อบริการ ( คูปอง Voucher)

คูปองบริการทุกใบทำการพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ ( www.sangamporn.com)สามารถใช้ได้ตามที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่แจ้งไว้เท่านั้น เช่น เป็นส่วนลดจากราคาสินค้า/บริการ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคูปอง /ตัวเลขอ้างอิงของคูปองที่พิมพ์ออกจากระบบแล้วและเกิดการสูญหายหรือถูกขโมยไปในทุกกรณี โดยคูปองหรือเลขที่อ้างอิงนี้ไม่สามารถทำขึ้นใหม่/นำมาใช้ใหม่ ไม่ว่าเพื่อกิจกรรมใดๆ นอกจากมีการทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากท่านไม่ใช้คูปอง/เลขที่อ้างอิงภายในกำหนดวันหมดอายุถือว่าท่านสละสิทธิการใช้คูปอง/เลขที่อ้างอิงนั้นๆ

-คูปองไม่สามารถนำไปแลกเป็นเงินสด โปรโมชั่น ส่วนลดหรืออื่นใดได้

4.เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 4.1 บริการจัดส่งสินค้า

- ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า

- การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามความเหมาะสม

- สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

- ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น

- ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย

- ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดอาจจะต้องเป็น By-Order หรือไม่มีในคลังสินค้า

- ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาตรวจเช็คสถานะการจัดส่งโดยผ่านทางเว็ปไซต์ (www.sangamporn.com) หรือโทรติดต่อ  Call Center  หรือ หจก.แสงอัมพร ซัพพลายส์ ตามเวลาทำการของทางร้าน

- การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับที่  Call Center หรือ หจก.แสงอัมพร ซัพพลายส์ ทันที

4.2 ทางร้าน มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยมีบริการจัดส่งสินค้า 2 ช่องทางการจัดส่งคือ

- จัดส่งแบบมาตรฐาน ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 4-15 วันทำการ โดยผู้ให้บริการไปรษณีย์ไทย

- จัดส่งแบบด่วน ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 2-3 วันทำการ โดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน

 4.3 ค่าบริการจัดส่งสินค้า

- จัดส่งแบบมาตราฐาน

คิดค่าบริการการจัดส่งสินค้าตามขนาด หรือ น้ำหนักของสินค้า โดยเป็นไปตามที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด ซึ่งมีระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

- จัดส่งแบบด่วน

คิดค่าบริการการจัดส่งตามน้ำหนักสินค้าและพื้นที่จัดส่ง โดยค่าจัดส่งเป็นไปตามที่บริษัทเอกชนกำหนด ซึ่งมีระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

-ค่าจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาด น้ำหนักของสินค้า ที่เป็น สินค้าสั่งทำ (By- order) ต้องติดต่อ call center หรือ หจก.แสงอัมพร ซัพพลายส์ เพื่อคิดค่าจัดส่งเป็นกรณีไป

** หมายเหตุ:

-กรณีเลือกการจัดส่งสินค้าแบบต่างๆ ควรเลือกให้เหมาะสมกับขนาดหรือน้ำหนักของสินค้า ทางร้านจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งสินค้าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และอาจส่งผลถึงการรับประกันสินค้าด้วย ควรตรวจเช็คสินค้าทันทีที่ได้รับ

- ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอยู่ระหว่างเวลา 07.30– 17.30น.

- กรณีลูกค้าไม่อยู่รับสินค้าและไม่มีผู้รับสินค้าเอง โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 15.00 น. ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม ต่อครั้งเอง หรือต้องไปรับพัสดุที่ไปรษณีย์เอง

- ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า